.

Tiltak

Montar er tiltaksarrangør for tiltakene VTA og AFT og samarbeider tett med NAV.

Montar er til for mennesker som har behov for tilrettelagt arbeid for en kortere eller lengre periode. Vi har praksisplasser der yrkeshemmedes muligheter i forhold til arbeid, skole eller andre løsninger kartlegges. Vi tilbyr også varige tilrettelagte arbeidsplasser i våre avdelinger som produsere varer og tjenester for det ordinære marked. Arbeidsplassene er organisert i mindre enheter av produksjon og servicearbeid. Vi er opptatt av at den enkelte arbeidstaker opplever mestring og har en meningsfylt arbeidsdag.


Alle våre ansatte får individuell oppfølging, og arbeidet er tilrettelagt slik at det passer til den enkelte arbeidstakers forutsetninger for mestring. Våre tilretteleggere har god kompetanse og lang erfaring i å veilede og følge opp arbeidstakere med spesielle behov.Arbeidsforberedende trening (AFT)

AFT bidrar til å prøve ut arbeidstakers arbeidsevne, og til å styrke mulighetene for ordinært arbeid. Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.

AFT kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Arbeidstakere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse kan få forlenget varigheten med ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses den enkelte arbeidstakers individuelle behov.


Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Vi tilbyr VTA for de som trenger arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Vårt mål er å tilby en arbeidsplass som oppleves som trygg og god, med mulighet for vekst og utvikling. VTA skal gi arbeidstaker jobb som bidrar til å utvikle ressurser hos arbeidstakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Hvis det er ønskelig å prøve seg i ordinært arbeidsliv skal det gis et tilbud om det. VTA er rettet mot personer som mottar uføretrygd etter folketrygdeloven, som som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Det ligger alltid en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.


Lærekandidater

Vi tilbyr lærekandidatordningen for de som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøven. Grunnkompetanse kan oppnås ved individuelt tilpasset opplæring, og kan bygges videre til yrkeskompetanse. Montar tilbyr lærekandidatordningen innenfor flere fagprogram på våre avdelinger. Som lærekandidat tar du sikte på å mestre et begrenset antall kompetansemål. Ved slutten av kontraktstiden skal arbeidstaker gå opp til en kompetanseprøve, som er mindre omfattende enn fag/svenneprøve. Arbeidstaker skal da prøves ut i de målene som er fastsatt for opplæringen.


Arbeidspraksis VGS

Formålet med å gi arbeidspraksis til elev på videregående skole er å gi elever med behov for varig tilrettelagt arbeid individuell hjelp på veien mot en jobb på en Vekstbedrift. Eleven får da
muligheten 1 - 2 dager i uken å trene seg på arbeidsoppgaver i avdelingen som passer for nettopp han/ henne.