Hva tilbyr vi?

Montar AS på Moen i Målselv er tiltaksarrangør for NAV for tiltakene:

• VTA: Varig tilrettelagt arbeid.

• AFT: Arbeidsforberedende trening.

MONTAR er en bedrift for mennesker som har behov for tilrettelagt arbeid for en kortere eller lengre periode. Vi har praksisplasser der yrkeshemmedes muligheter i forhold til arbeid, skole eller andre løsninger kartlegges. MONTAR tilbyr også varige arbeidsplasser ved å produsere varer og tjenester for det ordinære marked. Vi er opptatt av at den enkelte arbeidstaker opplever mestring og har en meningsfylt arbeidsdag. Arbeidsplassene er organisert i mindre enheter av produksjon og servicearbeid. Bedriften samarbeider tett med NAV.


Alle våre ansatte får individuell oppfølging, og arbeidet er tilrettelagt slik at det passer til den enkelte arbeidstakers forutsetninger for mestring. Våre tilretteleggere har god kompetanse og lang erfaring i å veilede og følge opp arbeidstakere med spesielle behov.

Arbeidsforberedende trening (AFT)


Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid.Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.


Arbeidsforberedende trening kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Tiltaksdeltakere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan få forlenget varigheten med ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses den enkelte deltakers individuelle behov.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)


Montar AS tilbyr varig tilrettelagt arbeid for de som trenger arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Vårt mål er å tilby en arbeidsplass som oppleves trygg og god for vekst og utvikling. Varig tilrettelagt arbeid skal gi arbeidstaker jobb som bidrar til å utvikle ressurser hos arbeidstakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Den arbeidstaker på Varig tilrettelagt arbeid som uttrykker ønske om å prøve seg i ordinært arbeidsliv, skal gis et tilbud om dette så snart de er klare for det.
Varig tilrettelagt arbeid er rettet mot personer som mottar uføretrygd etter folketrygdloven og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging for å få utløst sin arbeidsevne.

Det ligger alltid en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

Lærekandidater


Montar tilbyr lærekandidatordningen for de som ønsker videregående opplæring i bedrift, men som ikke har forutsetninger for å nå kravene til fag- og svenneprøven. Grunnkompetanse kan oppnås ved individuelt tilpasset opplæring, og kan bygges videre til yrkeskompetanse. Montar tilbyr lærekandidatordningen innenfor flere fagprogram på våre avdelinger. Som lærekandidat tar du sikte på å mestre et begrenset antall kompetansemål.

Som lærekandidat skal du ved slutten av kontraktstiden gå opp til en kompetanseprøve, som er en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve. Du skal da prøves ut fra de målene som er fastsatt for opplæringen din.

Arbeidspraksis VGS


Formålet med å gi arbeidspraksis til elev på videregående skole er å gi elever med behov for varig tilrettelagt arbeid individuell hjelp på veien mot en jobb på en Vekstbedrift. Eleven får da muligheten 1 - 2 dager i uken å trene seg på arbeidsoppgaver i avdelingen som passer for nettopp han/ henne.